Systemický přístup

Když něco děláme, je důležité, jak o tom přemýšlíme, z jakých filozofií a teorií vycházíme. Při koučování vycházíme ze systemického přístupu.

Systemický přístup je uplatňování systemického myšlení v praxi.

Vycházíme z toho, že naše chování je určeno tím, jak o věcech přemýšlíme. Proto se systemický kouč nejprve učí, jak o sobě a ostatních přemýšlet, prověřuje svůj světonázor, své postoje, aby věděl, jak ovlivňují jeho práci s partnerem a mohl rozšířit svůj pohled tak, aby mohl efektivněji s druhými pracovat. Partnera vede k odhalování jeho postojů, a reflexi toho, které postoje partnera posouvají žádoucím směrem a které ho naopak brzdí.

Systemické myšlení se vyznačuje vysokou komplexitou – neupíná se k jedné možnosti – pravdě, ale zvažuje množství variant, ze kterých vybírá podle užitečnosti.

Přístup systemického kouče je respektuplný k partnerovi – nástroje a techniky koučování přizpůsobuje kompetentnosti partnera s cílem pomáhat mu jeho kompetentnost zvyšovat, aby dokázal aktivně tvořit a ovlivňovat svůj život a kouče již nepotřeboval. Na základě systémové teorie pracuje s tím, že jsme součástí různých systémů, ve kterých zastáváme různé role. Při tvorbě řešení zvažuje tyto role a hledá takové řešení, které vyhovuje všem rolím.

Systemický kouč rozlišuje a používá dva základní profesionální způsoby práce – kontrolu (vedení), kdy nositelem cíle je kouč a pomoc (podporování), kdy cíl je partnera. Uvědomuje se výhody a omezení obou způsobů, a volí je podle užitečnosti a kompetentnosti partnera.

Systemické koučování je velmi efektivní ve firemním prostředí, protože dokáže pracovat s firemními cíli a hledat to, co spojuje cíle zadavatele a koučovaného.

 

Základní pojmy systemického přístupu a jak se projevují v práci kouče:

  • Komplexita – neexistuje jedna pravda, možnost – kouč pomáhá rozšiřovat možnosti
  • Kontext – kontext určuje význam – kouč pomáhá odhalovat kontexty partnera a ostatních
  • Jazyk – v jazyce konstruujeme realitu – kouč vede partnerský dialog s cílem změnit vnímání reality
  • Systém – živé systémy jsou nepředvídatelné a neinstruovatelné – kouč pomáhá orientovat se ve všech systémech a hledat řešení vyhovující všem rolím
  • Sebereflexe  – přemýšlení o svém chování a myšlení, zda je užitečné – kouč používá sebereflexi a vede k ní partnera

Systemický přístup ve zkratce

Systemický přístup vnímá člověka jako velmi kompetentní a svébytnou individualitu, kterou nelze libovolně zvenčí měnit a která má vše potřebné ke svému rozvoji v sobě. To znamená, že změnit se může jen člověk sám, my ho však můžeme podněcovat, inspirovat, velmi účinně mu pomáhat, aby chtěl a změnil se, odhalovat jeho zdroje a rozšiřovat obzory.

Systemický přístup hledá to, co funguje a je užitečné a to rozvíjí. Velmi citlivě volí mezi tím, kdy vést člověka k daným cílům s využitím tradičních metod (vzdělávání, poradenství) a kdy podporovat člověka v nalezení jeho vlastních cílů a cest k nim.

Systemický přístup se dívá na člověka v celé šíři jeho sociálních a vztahových souvislostí, jako na součást různých sociálních systémů (firma, tým, rodina,…)