OBCHODNÍ PODMÍNKY

www.innergy.cz a motivacnimapy.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vznikající mezi Poskytovatelem, který je provozovatelem Webů a Zákazníkem v souvislosti s uzavřením Smlouvy v rámci Webů. Služby poskytované a Produkty nabízené Poskytovatelem nejsou určeny pro osoby mladší 16 let.

1.2 Kontaktní údaje Poskytovatele:

Adresa pro doručování písemností: INNERGY, s.r.o., Madridská 7, 101 00 Praha 10

Adresa pro doručování elektronické pošty: pavlapavlikova@innergy.cz

1.3 Uzavřením Smlouvy (odesláním objednávky) Zákazník souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy. Odlišná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

1.4 Smlouva včetně Obchodních podmínek je sjednána v českém jazyce.

1.5 Poskytovatel je oprávněn znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tím však nejsou dotčena práva a povinnosti Zákazníka a Poskytovatele vzniklá za účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. Definice

2.1 Pojmy uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají pro účely Obchodních podmínek následující význam:

Poskytovatel

Společnost INNERGY, s.r.o., se sídlem Madridská 7, 101 00 Praha 10, IČO: 28475518, DIČ: CZ28475518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 144336.

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)o 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Obchodní podmínky

Jsou tyto obchodní podmínky.

Objednávka

Objednávka vytvořená a odeslaná Zákazníkem prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na Webech.

Smlouva

Smlouva o poskytnutí služeb a/nebo kupní smlouva (dle volby zákazníka) uzavřená mezi Poskytovatelem a Zákazníkem na základě Objednávky Zákazníka učiněné prostřednictvím kteréhokoliv z Webu, ve smyslu ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku, a potvrzené ze strany Poskytovatele.

Web

Webové stránky www.innergy.cz a/nebo www.motivacnimapy.cz provozované Poskytovatelem.

Zákazník

Osoba, která uzavře Smlouvu s Poskytovatelem. Zákazníkem je vždy osoba starší 16 let. Služby, které jsou nabízeny na Webech jsou určeny primárně pro Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 491 Občanského zákoníku, tzn. fyzická osoba (člověk), která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná. Práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem se řídí těmito Obchodními podmínkami, dále zejména Občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Pravidla na ochranu spotřebitele zapracovaná do těchto Obchodních podmínek na základě požadavků právních předpisů na ochranu spotřebitele se neuplatní na Zákazníky, kteří jsou podnikateli.

Služby

Služby specifikované v článku Informace o Službě Obchodních podmínek.

Produkt

Video či jiný digitální obsah nabízený na Webu, které je předmětem Smlouvy.

3. Základní ustanovení

3.1 Odesláním Objednávky Zákazník prohlašuje, že nejpozději v den odeslání Objednávky dosáhl 16 let.

3.2 Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel v souvislosti s Objednávkou a/nebo Smlouvou zpracovává osobní údaje Zákazníka, a to v souladu s GDPR. Bližší informace jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na Webech. Zákazník je povinen uvádět pouze pravdivé a správné údaje. Současně je povinen informovat o jakékoliv změně ve svých osobních údajích, jež Prodávajícímu poskytl v souvislosti s Objednávkou a/nebo Smlouvou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastane.

3.3 Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel v souvislosti s Objednávkou a/nebo se Smlouvou získal emailovou adresu Zákazníka a může ji využít pro potřeby zasílání obchodních sdělení týkajících se dalších obdobných výrobků nebo služeb Poskytovatele za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, pokud toto Zákazník neodmítne.

3.4 Poskytovatel má právo omezit přístup k Webu za účelem provedení aktualizace a/nebo úpravy, přičemž se zavazuje o této skutečnosti informovat Zákazníky prostřednictvím Webu. Zákazník bere na vědomí, že Produkt může být dočasně nedostupný z důvodu údržby webových stránek, přes které je sdílen. V případě dlouhodobé či trvalé nedostupnosti bude na žádost Zajištěn zajištěn náhradní přístup k Produktu.

3.5 Zákazník bere na vědomí, že Weby včetně všech jeho částí (logo, jiné grafické prvky, formuláře, texty apod.) a Produkty jsou autorským dílem, k němuž Poskytovatel vykonává majetková autorská práva. Zákazník není oprávněn k užití těchto autorských děl bez předchozího souhlasu Poskytovatele.

4. Předmět Smlouvy

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Služby a/nebo dodat Zákazníkovi Produkt za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě.

4.2 Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli sjednanou cenu za poskytnutí Služby a/nebo cenu za dodání Produktu ve výši a za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě.

5. Informace o Službě a podmínky jejího poskytnutí

5.1 Služba bude spočívat v poskytnutí časově omezeného přístupu k:

5.1.1 On-line testu s video průvodcem dostupným na Webu. Služba dle tohoto článku je poskytnuta a povinnost ze strany Poskytovatele splněna, jakmile je kumulativně splněno následující:

a) Zákazníkovi jsou na e-mail uvedený v Objednávce doručeny přístupové údaje k vyplnění on-line testu, a to nejpozději do tří pracovních dnů od uzavření Smlouvy; a

b) Zákazníkovi je na e-mail uvedený v Objednávce doručen výstup z on-line testu spolu s odkazem na stránku s video průvodcem, který obsahuje návod jak on-line test vyhodnotit, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od vyplnění a odeslání on-line testu Zákazníkem.

5.1.2 On-line testu dostupným na Webu s hodinovým osobním nebo on-line rozborem s koučem. Služba dle tohoto článku je poskytnuta a povinnost ze strany Poskytovatele splněna, jakmile je kumulativně splněno následující:

a) Zákazníkovi jsou na e-mail uvedený v Objednávce doručeny přístupové údaje k vyplnění on-line testu, a to nejpozději do tří pracovních dnů od uzavření Smlouvy;

b) Zákazníkovi je na e-mail uvedený v Objednávce doručen výstup z on-line testu spolu s návrhem termínu/termínů na konání konzultace s koučem ohledně rozboru jeho výsledků, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od vyplnění a odeslání on-line testu.

Konzultace proběhne osobně nebo dálkově prostřednictvím zvolené aplikace (dle volby Zákazníka učiněné v rámci Objednávky). Poskytovatel navrhne (po případné předchozí telefonické konzultaci) Zákazníkovi minimálně 2 termíny na konání konzultace, tak, aby konzultace proběhla nejpozději do 21 dnů od doručení výstupu z online testu. Termín, který Zákazník odsouhlasil je pro Zákazníka závazný, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

c) Poskytovatel poskytne vybranou konzultaci s koučem

5.2 Zákazník je povinen vyplnit on-line test nejpozději do tří měsíců od doručení přístupových údajů k on-line testu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel splnil svou povinnost poskytnou Službu i v případě, že:

5.3.1 Zákazník ve lhůtě dle článku 5.2 Obchodních podmínek on-line test nevyplní a neodešle  a  Poskytovatel  tak  nemůže  poskytnout  další  plnění  uvedená  v  článku  5.1.1 a/nebo 5.1.2 Obchodních podmínek.

5.3.2 Zákazník se z důvodu na jeho straně nezúčastní termínu konzultace dohodnutého s Poskytovatelem dle článku 5.1.2 Obchodních podmínek.

5.4 Poskytnutím Služby dle článku 5.1, resp. dle článku 5.3 Obchodních podmínek vzniká Poskytovateli právo na uhrazení ceny za Službu.

5.5 Další informace o Službě, včetně cen a specifikace Služby jsou uvedeny v rámci nabídky na Webu. Ceny za Služby jsou uvedeny včetně DPH a veškerých souvisejících poplatků a příspěvků. Ceny Služby zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webu. Tímto ustanovením není omezena možnost sjednání odlišných podmínek ve Smlouvě.

5.6 Zákazník bere na vědomí, že:

5.6.1 Prezentace Služby na Webu má pouze informativní charakter a není nabídkou (návrhem na uzavření Smlouvy) ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku.

5.6.2 Poskytovatel není povinen ohledně Služby uzavřít Smlouvu se Zákazníkem.

5.7 Místem poskytování Služeb je sídlo Poskytovatele.

5.8 Zákazník je povinen Poskytovateli poskytovat součinnost nezbytnou pro poskytnutí Služby, zejména pak při sjednávání vhodného termínu pro konzultaci s koučem v rámci Služby dle článku 5.1.2 Obchodních podmínek. Zákazník je povinen se předem omluvit v případě, že se nemůže dohodnutého termínu zúčastnit.

5.9 Poskytovatel se zavazuje poskytovat všechny Služby kvalifikovaně, řádně a včas v souladu se Smlouvou.

5.10 Poskytovat všechny Služby v souladu se zavedenými odvětvovými standardy a v kvalitě, která takovým standardům odpovídá.

5.11 V souladu s ustanovením § 1823 Občanského zákoníku Zákazník žádá, aby Poskytovatel začal s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy dle článku 9.1 Obchodních podmínek.

5.12 Zákazník bere na vědomí, že pro využití Služby je zapotřebí mít k dispozici internetové připojení, zřízenou e-mailovou schránku a v případě využití Služby – online konzultace s koučem dle článku 5.1.2 Obchodních podmínek rovněž některou z níže uvedených aplikací umožňující online či telefonickou komunikaci:

5.12.1 Aplikace ZOOM – ke stažení na: https://zoom.us/

5.12.2 Aplikace Cisco Webex https://www.webex.com/

5.12.3 Aplikace Teams https://teams.microsoft.com

5.12.4 Google Meet https://meet.google.com/

5.12.5 případně jiná aplikace (např. Skype, Whereby, atd) dle předchozí domluvy

5.13 Zákazník se zavazuje, že přístupové údaje a odkaz na video průvodce zaslané ze strany Poskytovatele dle článku 5.1 Obchodních podmínek neposkytne žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy a Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit.

6. Informace o Produktech a dodací podmínky

6.1 Informace o Produktech, včetně cen a detailnějšího popisu jednotlivých Produktů jsou uvedeny u Produktů v rámci produktové nabídky Webu. Ceny Produktů jsou uvedeny včetně DPH a veškerých souvisejících poplatků a příspěvků. Ceny Produktu zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webu. Tímto ustanovením není omezena možnost sjednání odlišných podmínek ve Smlouvě. S ohledem na charakter Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu či další náklady spojené s jeho dodáním. Cena uvedená v Objednávce je cenou konečnou. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, objednaný Produkt bude dodán až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

6.2 Zákazník bere na vědomí, že:

6.2.1 Prezentace Produktů na Webu má pouze informativní charakter a není nabídkou (návrhem na uzavření Smlouvy) ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku.

6.2.2 Poskytovatel není povinen ohledně prezentovaných Produktů uzavřít Smlouvu se Zákazníkem.

6.3 Při koupi Produktu bude příslušný digitální obsah dodán, po zaplacení kupní ceny, na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v Objednávce, a to zasláním odkazu, na kterém je Produkt k dispozici ke shlédnutí. Produkt bude dodán do 3 pracovních dnů po připsání kupní ceny na bankovní účet Poskytovatele.

6.4 Zákazník bere na vědomí, že Produkt bude k dispozici po časově omezenou dobu 2 roky od dodání Produktu dle Smlouvy.

6.5 Zákazník bere na vědomí, že pro využití Produktu je zapotřebí mít k dispozici hardwarové a softwarové vybavení nezbytné k přehrávání zvoleného Produktu (digitálního obsahu), internetové připojení s dostatečnou rychlostí a přístup k následujícím webovým stránkám:

6.5.1 www.youtube.com

6.5.2 [uveďte případně další, kde bude odkaz k dispozici].

7. Objednávka a uzavření Smlouvy

7.1 K uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem dochází na základě Objednávky potvrzené ze strany Poskytovatele prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Objednávce. Objednávku Zákazník odešle prostřednictvím objednávkového formuláře (kde budou vyplněny požadované údaje) umístěného na Webech. Odesláním Objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

7.2 Zákazník bere na vědomí, že v případě, že v rámci Objednávky uvede IČO, bude pro další účely vyplývající z těchto Obchodník podmínek považován za Zákazníka, který není spotřebitelem.

7.3 Zákazník je povinen řádně a správně vyplnit veškeré údaje požadované v rámci objednávkového formuláře.

7.4 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady, které Zákazníkovi v této souvislosti vznikají (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

8. Způsob úhrady

8.1 Zákazník je povinen uhradit cenu za Služby / Produkt předem ve výši dle Smlouvy na základě zálohové faktury vystavené ze strany Poskytovatele. Zákazník uhradí cenu za Služby / Produkt některým z následujících způsobů, a to dle své volby učiněné v rámci Objednávky:

8.1.1 jednorázovou platbou provedenou bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele. Platební údaje Zákazník obdrží v rámci potvrzení o Objednávce. Záloha na cenu za Služby je splatná ve lhůtě sedmi dní ode dne doručení potvrzení o Objednávce. Záloha na cenu je uhrazena dnem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele. Zákazník se zavazuje v rámci příkazu k platbě uvést správný variabilní symbol, aby Poskytovatel mohl platbu identifikovat.

8.1.2 jednorázovou platbou přes on-line platební bránu ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Poskytovatel nemá k těmto platebním údajům přístup. K dispozici jsou následující možnosti on-line platby přes zabezpečenou platební bránu Comgate:

a) on-line platební kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club.

b) rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, KB, ČSOB, ČS, Fio, GE Money, mBank a další.

8.2 Poskytovatel je povinen ohledně plateb provedených na základě Smlouvy vystavit Zákazníkovi daňový doklad (fakturu). Faktura/zálohová faktura je Zákazníkovi doručena na e‑mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

8.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že je Zákazník v prodlení s úhradou platby dle Smlouvy, jedná se o podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatel má právo od Smlouvy odstoupit.

9. Odstoupení od Smlouvy – Zákazník spotřebitel

9.1 Zákazník, který je spotřebitelem, má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů, není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak.

9.2 Zákazník, který je spotřebitelem, předem a výslovně souhlasí, aby Služby byly splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

9.3 Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy s jejímž plněním již Poskytovatel započal, je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. V případě, že Zákazník již vyplnil a odeslal on-line test ve smyslu článků 5.1.1 a/nebo 5.1.2 Obchodních podmínek, vzniká Poskytovateli právo na úhradu 50 % ceny. Zákazník tak má právo, aby mu bylo vráceno 50 % ceny pouze v případě, kdy odstoupí od Smlouvy v mezidobí od okamžiku odeslání on-line testu do okamžiku, než je mu doručen rozbor testu.

9.4 Zákazník, který je spotřebitelem předem a výslovně souhlasí, aby mu objednaný Produkt (tj. digitální obsah, která není dodáván na hmotném nosiči) byl dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

9.5 K odstoupení může Zákazník využít formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je k dispozici ZDE [vložte zde, prosím, odkaz na formulář přiložený k Obchodním podmínkám jako jejich příloha], není to však povinností. Odstoupení je možné zaslat písemně (včetně podpisu Zákazníka) např. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky na e-mail uvedený v článku 1.2 Obchodních podmínek.

9.6 Při odstoupení od Smlouvy Poskytovatel vrátí Zákazníkovi cenu / poměrnou část. Zákazník souhlasí, že pro vrácení plateb použije Poskytovatel bezhotovostní převod na bankovní účet uvedený v odstoupení od Smlouvy.

10. Odpovědnost za vady Služby / záruka za jakost Služby

10.1 Zákazník bere na vědomí, že:

10.1.1 Poskytovatel nenese zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací získaných ze Služby

10.1.2 Úspěch závisí nejen na znalostech získaných v rámci Služby, ale také na faktorech, které Poskytovatel nemůže ovlivnit, jako např. na předchozích znalostech, zkušenostech schopnostech, dovednostech, možnostech apod.

10.2 Poskytovatel odpovídá za to, že poskytnutá Služba nemá vady a že je poskytnuta v souladu se Smlouvou. To je splněno v případě, že poskytnutá Služba:

a) odpovídá popisu Služby uvedené ve Smlouvě (konkretizované na Webu);

b) je poskytnuta v dohodnutém termínu; a

c) je v souladu s požadavky právních předpisů.

10.3 Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady Služby (reklamovat vadu) nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí Služby.

10.4 Je-li Služba poskytnuta vadně, má Zákazník právo zejména:

10.4.1 požadovat bezplatnou nápravu (např. dodatečné poskytnutí Služby nebo na poskytnutí náhradní Služby);

10.4.2 požadovat přiměřenou slevu z ceny za Službu;

10.4.3 odstoupit od Smlouvy, jedná-li se o podstatné porušení Smlouvy.

10.5 Zákazník sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Poskytovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny za Službu, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Zákazník své právo včas, má práva podle článku 10.4 Obchodních podmínek.

10.6 Poskytovatel neposkytuje Zákazníkovi záruční dobu na Služby.

11. Odpovědnost za vady Produktu / záruka za jakost Produktu

11.1 Odpovědnost za vady Produktu vzniklé ze Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména pak § 2099 an. Občanského zákoníku. Zákazník, který není spotřebitelem má práva z vadného plnění uvedená v § 2106 Občanského zákoníku. Není-li v tomto článku 11 OP uvedeno výslovně jinak, vztahují se uvedená pravidla pouze na Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli.

11.2 Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi, že Produkt dle Smlouvy je v okamžiku převzetí bez vad. Poskytovatel zejména odpovídá, že Produkt:

11.2.1 Má vlastnosti, které si Poskytovatel a Zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Poskytovatel nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Produktu a na základě reklamy jimi prováděné.

11.2.2 Se hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se Produkt tohoto druhu obvykle používá.

11.2.3 Odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

11.2.4 Je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

11.2.5 Produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Produktu v době 24 měsíců od jeho převzetí.

11.4 Nemá-li Produkt vlastnosti stanovené v článku 11.2, může Zákazník v případě, že vada představuje podstatné porušení Smlouvy:

11.4.1 Požadovat odstranění vady dodáním nového Produktu bez vady nebo dodáním chybějícího Produktu.

11.4.2 Požadovat odstranění vady opravou Produktu.

11.4.3 Žádat přiměřenou slevu z kupní ceny.

11.4.4 Odstoupit od Smlouvy.

11.5 Zákazník sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, žádal-li Poskytovatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Poskytovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny za Produkt, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Zákazník své právo včas, má práva podle článku 11.6 OP.

11.6 Nemá-li Produkt vlastnosti stanovené v článku 11.2 OP, může Zákazník v případě, že vada představuje nepodstatné porušení Smlouvy:

11.6.1 Požadovat odstranění vady.

11.6.2 Přiměřenou slevu z kupní ceny.

11.7 Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z ceny za Produkt nebo neodstoupí od Smlouvy, může Poskytovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Poskytovatel odstranit podle své volby opravou Produktu nebo dodáním nového Produktu (tj. i např. doručením nového funkčního odkazu); volba nesmí Poskytovateli způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Poskytovatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Poskytovatele.

11.8 Poskytovatel neposkytuje Zákazníkovi záruční dobu na Produkty.

12. Uplatnění reklamace

12.1 Oznámení o reklamaci Služeb/Produktů jsou přijímána v pracovní dny od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 16:00 hod, elektronicky na emailové adrese uvedené v článku 1.2 Obchodních podmínek.

12.2 Před řádným oznámením reklamace doporučujeme provést konzultaci s Poskytovatelem ohledně nejvhodnějšího řešení.

12.3 V oznámení o reklamaci Zákazník uvede / poskytne zejména následující informace:

12.3.1 Identifikační a kontaktní údaje Zákazníka (jméno, příjmení, adresa bydliště, korespondenční adresa, e-mail, telefon).

12.3.2 Označení reklamované Služby a kdy byla poskytnuta / Produktu a kdy byl dodán.

12.3.3 Označení vady nebo uvedení, jak se vada projevuje.

12.3.4 Jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje s ohledem na charakter vytýkané vady.

12.3.5 Doklad, kterým prokáže uzavření Smlouvy (např. doklad o zaplacení, potvrzení Objednávky apod.).

12.3.6 V rámci reklamace může Zákazník ohledně Služeb/Produktu uplatňovat práva uvedená v článcích 10/11 Obchodních podmínek.

12.4 O přijetí reklamace Poskytovatel bezodkladně vystaví potvrzení a předá kopii (zašle na e-mailovou adresu) potvrzení Zákazníkovi.

12.5 Potvrzení o přijetí obsahuje zejména následující údaje:

12.5.1 Den, kdy Zákazník právo uplatnil;

12.5.2 Co je předmětem reklamace – reklamované Služba/Produkt a vytýkaná vada;

12.5.3 Jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje.

12.6 V případě Zákazníka, který je spotřebitelem, je Poskytovatel povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří dnů od uplatnění reklamace. Pokud je zapotřebí odborného posouzení, mohou být uvedené lhůty delší, avšak maximálně 30 dní, nedohodnou-li se se Zákazníkem výslovně jinak.

12.7 V případě ostatních Zákazníků je Poskytovatel povinen o uplatnění práv za vady Služby/produktu rozhodnout v přiměřené lhůtě.

12.8 Zákazník je povinen Poskytovateli poskytnout potřebnou součinnost.

12.9 V případě, že Poskytovatel posoudí reklamaci jako oprávněnou (tj. je zřejmé, že se jedná o vadu ze strany Poskytovatele, nikoliv o vadu způsobenou Zákazníkem), má Zákazník právo, které si zvolil v souladu těmito Obchodními podmínkami.

12.10 V případě oprávněné reklamace má Zákazník rovněž právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace (tj. např. na náklady za poštovné či dopravné). Právo na úhradu nákladů je třeba uplatnit ve lhůtě jednoho měsíce, a to běžící od doby, kdy bylo třeba vytknout vadu.

12.11 V případě, že Poskytovatel posoudí reklamaci jako neoprávněnou, reklamaci zamítne a v potvrzení o vyřízení uvede důvody, o které svůj závěr opírá. V případě neoprávněné reklamace Zákazník právo na náhradu nákladů nemá.

12.12 Poskytovatel informuje Zákazníka, jakmile je reklamace vyřízena. V souvislosti s vyřízením reklamace zašle Poskytovatel Zákazníkovi potvrzení o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení obsahuje, dle způsobu vyřízení, zejména: datum a způsob vyřízení reklamace, době jejího trvání a písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, je-li reklamace zamítnuta.

13. Doručování

13.1 Poskytovatel a Zákazník si mohou vzájemně doručovat písemnosti prostřednictvím elektronické pošty. Zákazník bude doručovat písemnosti, není-li těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak na e‑mailovou adresu uvedenou v čl. 1.2 Obchodních podmínek a Poskytovatel Zákazníkovi na e‑mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

14. Mimosoudní řešení sporů

14.1 Případné spory mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete ZDE. Prodávající doporučuje, aby Zákazník v zájmu předcházení sporů, kontaktoval předem Prodávajícího na e-mail dle článku 1.2 Obchodních podmínek.

15. Ostatní a závěrečná ustanovení

15.1 Tyto Obchodní podmínky a stejně tak veškerá práva a povinnosti z nich vyplývající či výslovně neupravené se řídí a vykládají v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu s Občanským zákoníkem.

15.2 Prodávající a Zákazník se zavazují řešit vzájemné spory především vzájemným jednáním s cílem zachování dobrých obchodních vztahů. Veškeré spory a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v této souvislosti, budou řešeny před příslušnými soudy České republiky. V případě vzniku sporu se Zákazníkem, který je podnikatelem, je příslušným soudem soud dle sídla Prodávajícího.

15.3 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

15.4 Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

15.5 Součástí Obchodních podmínek jsou následující přílohy:

15.5.1 Příloha 1 – Poučení a formulář pro odstoupení a formulář pro uplatnění reklamace

15.6 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4.2.2021.